Smiling Stars etusivu
Smiling Stars etusivu
Henkinen astrologia
Kurssit
Kukkauutteet ja tähtieliksiirit
Kurssimatkat
Musiikki
Esseitä ja lehtiartikkeleita
Linkit
Astrologiset palvelut
Yleiskartoitus Vuosikatsaus Astrologinen kukkauuteyhdistelmä Astrologinen kartta

Mitä on henkinen astrologia?

Henkisen astrologian perusväittämiä:

* Henkinen astrologia pyrkii selvittämään syiden tasolle liittyviä asioita, maallinen astrologia taas keskittyy enemmän seurausten tasoon. Kyse on siis osaltaan syvyysulottuvuudesta.

* Henkinen astrologia pyrkii auttamaan ihmistä ymmärtämään ko. elämän keskeiset oppiläksyt, karman kohtaamiset ja myös mahdollisuuksien mukaan tavat, joilla tuota karmaa voidaan keventää ja helpottaa.

* Syntymäkarttaamme on koodattu valtava määrä informaatiota kehitystarpeistamme ja -haasteistamme sekä luonteemme yleispiirteistä aiempien elämiemme ajatusten ja toiminnan pohjalta.

* Astrologia ei tässä valossa siis ole päämäärä vaan keino tai työkalu. Jos luonteemme on kohtalomme, kuten vanha astrologinen väittämä kuuluu, antaa astrologia myös yhden keinon luonteen kultivoimiseksi itsetuntemustamme lisäävän tiedon ja viisaan toiminnan avulla. Muuttamalla luonnettamme me pystymme muuttamaan kohtaloamme! Kuka muuten sanoikaan, että luonne on inhimillisten kykyjen suurin kerroin...

Tärkeitä käsitteitä ja näkemyksiä henkisessä astrologiassa:

Henkinen astrologia pitää ihmistä pohjimmiltaan henkisenä olentona. Tässä yhteydessä viittaan professori Erik Ahlmanin ja professori Sven Krohnin näkemyksiin ihmisen kuolemattomasta ydinolemuksesta. Ahlman puhuu kirjassaan "Ihmisen probleemi" varsinaisesta minästä, Krohnin käyttämä käsite on ydinihminen.

Ihmisen rakenteessa on perustava dualismi, josta monet henkiset opit ovat kertoneet: alempi minä (persoonallisuus) ja ylempi minä (sielu) ja näiden polariteetti. Persona (lat.) = naamio; se on siis rooli, jota näyttelemme aineen maailmassa ja johon usein myös samastumme. Kuitenkin meidän varsinainen samastumiskohteemme tulee olla sielumme, korkeampi olemuspuolemme.

Sielu lähettää "satelliitin" eli persoonallisuuden tänne aineen vastuksen maailmaan oppiakseen ja kehittyäkseen. Sielu ei siis ole täydellinen, vaan mukana kehityksessä. Henkinen astrologia voi parhaimmillaan olla "sielunhoitoa" sanan syvällisessä merkityksessä, koska se voi saattaa sielun ja persoonallisuuden entistä parempaan yhteyteen toistensa kanssa. Tämä on maaelämän keskeisiä tavoitteita. Korkeampi minä voi tämän yhdistymisen myötä toimia persoonallisuuden ohjaajana, ja persoonallisuus voi puolestaan antaa ylemmälle olemuspuolelle kokemustensa rikkaan perinnön.


Jälleensyntyminen - ihminen jälleensyntyvänä olentona. Tämä näkemys liittyy em. ajatukseen ihmisestä pohjimmiltaan henkisenä olentona ja on hallitsevana monissa idän uskonnoissa ja filosofioissa samoin kuin läntisen esoterismin piirissä.

Ihmisen jälleensyntyminen liittyy aina suurempaan kokonaisuuteen ja henkiseen ryhmädynamiikkaan. Fyysinen inkarnaatio ei ole "soolokeikka", vaan tapaamme sen myötä vääjäämättä aiempien elämiemme ystäviä ja myös vastustajia sekä niiden olosuhteiden toisintoja, joiden kanssa asenteemme on ollut jollain tavoin virheellinen. Tähtikartan 12. huone avaa ikkunan edelliseen elämään.

Karma (sanskr.) ~ teko, toiminta, joka voi olla luonteeltaan negatiivista, positiivista tai neutraalia. Kaikilla teoilla on niin fysikaalisessa kuin henkisessäkin todellisuudessa seurauksensa, myös ns. ajatusteoilla.

Hyvillä teoilla ihminen kykenee neutraloimaan negatiivista karmaansa. Siis tekemällä aktiivisesti hyvää, odottamatta siitä palkintoa. Henkinen astrologia voi tässä opastaa ihmistä näkemään nykyisen inkarnaation tärkeimmät karmalliset oppiläksyt ja myös tavat, joilla hän voi karmaansa neutraloida ilman kärsimystä. Negatiivisen karman tärkein indikaattori astrologisella kartalla on Saturnus-planeetta, "Isä Aika", "Kronos", jonka merkitystä ei voi yliarvioida henkisessä astrologiassa. Se on itse asiassa koko taivaan tärkein indikaattori sen suhteen, mikä meidän on olennaista tietää itsestämme.

Saturnuksen sijainnista voimme lukea monet elämän keskeisistä oppiläksyistä ja energioiden tasapainottamisista, joiden tulee tässä inkarnaatiossa tapahtua, sekä negatiivisen karman määrästä, joka nyt tulee kohdattavaksi. Oma kokemukseni on opettanut, että kannattaa työskennellä Saturnuksen KANSSA, ei sitä VASTAAN; tämä on avain onnelliseen ja tyytyväiseen elämään.

Kielteisen karman purkautuminen alkaa tavallisesti sisäisillä tasoilla, esim. muutoksina ajattelussa, asenteissa, uskomusjärjestelmissä jne. Karma suoritetaan yleensä sillä tasolla, missä se on tehty.

Henkinen Tie; ihmiskehityksen korkeampi reitti, jota kaikkien aikojen suureet viisaat, pyhimykset ja ihmiskunnan hyväntekijät ovat kulkeneet.

Erinomaisia johdatuksia Henkisen Tien periaatteisiin ovat mm. Leadbeaterin "Mestarit ja Polku", Mabel Collinsin "Valoa Tielle" ja Alice A. Baileyn "Vihkimykset". Ollakseen henkinen astrologi ihmisen tulee kulkea Henkistä Tietä, mieluummin tietoisesti kuin tiedostamattaan! Henkinen astrologia ilman Henkistä Tietä on yhtä mahdoton yhtälö kuin ratsastaja ilman hevosta!

Mm. seuraavat tekijät ja ominaisuudet liittyvät Henkisen Tien kulkemiseen:

 • luonteen jalous ja hyvyys
 • motiivien positiivisuus ja puhtaus
 • tahto palvella ja auttaa ihmiskuntaa; altruismi
 • aitous, rehellisyys ja totuudellisuus
 • oikea ja aito nöyryys
 • siveellinen puhtaus
 • loukkaamattomuus ja loukkaantumattomuus
 • ryhmätietoisuuden kehittyminen (tämä liittyy myös oman paikan löytämiseen elämässä!)

Eettiset velvoitteet ovat ensisijaisen tärkeitä, ilman kehittynyttä eettisyyttä ei henkistä astrologiaa ole mahdollista tehdä!

Elämänsuunnitelma, elämänkaari: Syntymäkartta on summa useammasta aiemmasta elämästä; syntymää edeltävänä aikana päätetään sovitettavan karman määrä (ja usein myös sovitustapa), keskeiset kohdattavat elämäntapahtumat jne.

Determinismi vs. vapaa tahto: Tässä on huomattava, että vain ihminen itse on determinoinut itseään, sitä eivät suinkaan tee planeetat taivaalla, joita siitä joskus syytetään.

Vaikka yksilö ei aina kykenekään vaikuttamaan ulkoisiin olosuhteisiin - niihin tekijöihin, joita hän itse on ollut henkisten oppaittensa kanssa koodaamassa elämänkaareensa -, hän voi AINA valita ainakin oman reagointitapansa. Se näyttää pysyvän vapaan tahdon asiana.

Ylipäänsä yksilön vapaan tahdon kunnioittaminen on erittäin tärkeä asia muistaa, kun ihminen tekee henkistä astrologiaa. On tietenkin pidettävä mielessä, että tällä vapaalla tahdolla on mainitut karmalliset reunaehdot.

Planeetat sijaitsevat symbolisesti niissä kohdin taivaalla, missä niiden edustamat asiat liittyvät karmallisiin läksyihin ja elämänkaaressa kohdattaviin asioihin.

Meillä ei ole tiettyä "kohtaloa" siksi, että olemme syntyneet tiettynä aikana ja tietyllä paikalla, vaan me olemme syntyneet tuolloin, koska meillä on tietty omalähtöinen päämäärämme ja henkinen kehityssuunnitelmamme, jota taivaan tilanne syntymähetkellämme symboloi.

Henkinen astrologia on enemmän symbolinen kuin kausaalinen järjestelmä. Henkiset oppaamme tietävät tämän planeettojen symboliikan erittäin tarkasti ja syvällisesti; heillä on myös käytössään teknologiaa, joka ylittää suuresti tässä 3-ulotteisessa todellisuudessa olevan tämänhetkisen teknologian.

Koska yksilön elämänkaari positiivisine ja negatiivisine variantteineen on jo ennakkoon pääpiirteissään tiedossa, oppaat etsivät sellaisen syntymähetken, jolloin taivaankappaleiden sijainnit edustavat symbolisesti yksilön keskeisiä luonteenpiirteitä ja haasteita sekä pian alkavan elämän keskeisiä tapahtumia.

Syntymähetki valitaan suurella tarkkuudella, huolellisuudella ja viisaudella. Vain harvoin tapahtuu poikkeamisia tarkoitetusta ajasta. Sattumalla ei juuri ole sijaa tässä asiassa. Yleensä henkiset oppaat tarkastelevat sopivimman ajan siitä noin kolmen viikon jaksosta, jonka sisälle syntyminen ajoittuu.

Syntymäkarttaamme on siis koodattu symbolien kielellä valtavasti informaatiota kehitystarpeistamme ja -haasteistamme sekä luonteemme yleispiirteistä aiempien elämiemme toiminnan ja saavutusten pohjalta.

Sama ennakkoajoitus pätee lähes poikkeuksetta myös transiitteihin, progressioihin ja muihin kehittyneisiin astrologisiin tulevaisuudenkartoitustapoihin. Elämänkaarisuunnittelu astrologisine ajoituksineen ei jätä asioita sattuman varaan.

Oppaiden tehtävänä on siis orkestroida yksilön syntymäkartta niin, että sen sisältämä symbolinen tieto vastaa elämänkaaren keskeisiä tapahtumia.

Planeetat kartalla eivät siis pääsääntöisesti varsinaisesti aiheuta näitä tapahtumia, vaan tapahtumat on ajoitettu osumaan yhteen esim. transiitteihin ja progressioihin koodattujen merkittävien syklien kanssa.

Ainoat poikkeukset tähän ennaltasuunniteltuun symboliseen tasoon ovat lähiplaneetat ja askendentti, joilla on myös merkittävää suoraa kausaalista vaikutusta persoonallisuuteen.

Lähiplaneetat ja askendentti esimerkiksi nostavat esiin ja voimistavat yksilössä sellaisia piirteitä ja taipumuksia, joiden katsotaan tavalla tai toisella olevan tärkeitä nykyisessä inkarnaatiokokemuksessa. Ne antavat oman värityksensä esimerkiksi ajattelutavallemme, rakkausenergioiden käytöllemme sekä yleisemmälle energian käytöllemme.

Kaukaisempien taivaankappaleiden ja muiden tärkeiden astrologisten tekijöiden, kuten ns. MC:n eli keskitaivaan, suhteen tilanne on kuitenkin toinen, vaikka niilläkin voi olla pientä kausaalista vaikutusta. Niiden todellisen vaikutustavan selittämiseen vaaditaan kuitenkin tätä em. metafyysisempää, symbolista ajattelutapaa.

Astrologin intuitio: tämä on ratkaiseva asia tulkinnassa. Kuinka lukea toisen kartan kokonaiskuvaa, sen suurta kertomusta, kuinka nähdä ikään kuin metsä puilta, kuinka keskustella toisen ihmisen korkeamman olemuspuolen kanssa?

Näihin asioihin ei pelkkä logiikka ja järjen käyttö riitä, tarvitaan myös intuitiota ja kykyä tehdä synteesiä.

Erkki Lehtiranta


Erkin kirjoituksia astrologiasta:

 • Astrologia, herbalismi ja kukkaterapia. Astro Logos nro 38, maaliskuu 2001, s. 45-57.
 • Kuu ja sen monet kasvot. Minä Olen 2/98, s. 34-37.
 • Marsilio Ficino, renessanssifilosofi, astrologi ja hermetisti. Astro Logos nro 36, elokuu 2000, s. 4-12.
 • Marsilio Ficino ja renessanssin sielu. Uusi Safiiri 4/99, s. 16-25.
 • Michael Robbins, seitsemän säteen psykologi ja astrologi. Minä Olen 5/2000, s. 56-58
 • Saturnuksen syklit, elämän kätketyt siunaukset. Minä Olen, 5/97, s. 44-47;
 • Astro Logos nro 31, kesäkuu 1999, s. 40-44.
 • Taivaan tarinoita: jumalten sanansaattajan harharetket. Minä Olen, 1/2000, s. 36-37.
 • Tähtien hiljainen laulu - mietteitä henkisestä astrologiasta. Uusi Safiiri 3/2000, s. 31-40.


© Erkki Lehtiranta. Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin lainaaminen ilman tekijän kirjallista lupaa kielletty tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti.

Mitä on henkinen astrologia?